ZPIZ prosta delovna mesta - Najdite svojo priložnost pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

🕑 Mar 07, 2024


 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) igra ključno vlogo v sistemu socialne varnosti Slovenije, saj skrbi za izvajanje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. ZPIZ je odgovoren za zbiranje prispevkov, odmero in izplačevanje pokojnin ter svetovanje zavarovancem. Zaposluje različne strokovnjake, ki zagotavljajo, da sistem deluje učinkovito in pravično. Razpisana prosta delovna mesta na ZPIZ-u odražajo potrebe po multidisciplinarnih kadrih, ki lahko prispevajo k stabilnosti in trajnosti pokojninskega sistema.

 

ZPIZ – Kaj je in katere so njegove funkcije?

 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije igra osrednjo vlogo v socialni varnosti Slovenije. Kot edini nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ZPIZ zagotavlja temelje za finančno varnost posameznikov v obdobju starosti, invalidnosti ali v primeru smrti zavarovanca za njegove družinske člane.

 

Ključne funkcije ZPIZ-a:

 

 • Zbiranje prispevkov: ZPIZ je odgovoren za zbiranje prispevkov od zaposlenih, samozaposlenih, kmetov in drugih skupin. Ta sredstva so temelj pokojninskega sistema in omogočajo izplačilo pokojnin in drugih prejemkov.

 

 • Odmera in izplačevanje pokojnin: ZPIZ opravlja odmero pokojnin, ki temelji na predhodno zbranih prispevkih in zavarovalni dobi zavarovancev. Pokojnine so izplačane kot starostne, invalidske, vdovske ali družinske, odvisno od okoliščin upravičenca.

 

 • Svetovanje zavarovancem: ZPIZ nudi svetovanje zavarovancem o njihovih pravicah in obveznostih v skladu s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem. Ta storitev je ključna za zagotavljanje, da zavarovanci razumejo svoje pravice in kako optimizirati svoje prispevke za maksimalne koristi.

 

 • Obravnava in reševanje zahtevkov: ZPIZ obravnava in rešuje zahtevke za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ta proces vključuje preverjanje upravičenosti, odmero pravic in reševanje morebitnih pritožb ali zapletov.

 

Poleg tega prispeva tudi k stabilnosti in trajnosti celotnega socialnega varnostnega sistema v Sloveniji. Z zagotavljanjem pokojnin in drugih prejemkov, ZPIZ pomembno vpliva na kakovost življenja upokojencev in njihovih družin, hkrati pa deluje kot pomemben regulator na področju socialne politike in delovnega prava.

 

ZPIZ prosta delovna mesta - Najdite svojo priložnost pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

 

ZPIZ se sooča z izzivi, kot so demografske spremembe, financiranje pokojninskega sistema in prilagajanje zakonodaje sodobnim delovnim trendom. S svojim delovanjem in prilagoditvami se ZPIZ trudi ohranjati ravnovesje med pravicami zavarovancev in dolgoročno vzdržnostjo sistema, kar zahteva nenehno ocenjevanje in prilagajanje politik in praks.

 

Kakšne kadre zaposlujejo v ZPIZ-u?

 

ZPIZ zaposluje različne kadre, ki se ukvarjajo s širokim spektrom nalog, povezanih s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem, zagotavljajoč, da sistem deluje učinkovito in pravično za vse zavarovance. Delovno okolje je interdisciplinarno, kar zahteva sodelovanje med različnimi oddelki in strokovnjaki.

 

 • Zdravniki izvedenci so ključni pri ocenjevanju zmožnosti za delo posameznikov in prispevajo k določanju pravic do invalidskih pokojnin. Njihovo delo omogoča pravično in objektivno oceno stanja posameznika ter zagotavlja, da prejemniki invalidskih pokojnin res izpolnjujejo kriterije za dodelitev teh sredstev.
 • Strokovnjaki s področja prava in socialne varnosti nudijo nepogrešljivo podporo zavarovancem, saj jim svetujejo, obravnavajo njihove zahtevke in skrbijo za pravilno izvajanje zakonodaje. Njihova vloga je ključna pri zagotavljanju, da se pravice zavarovancev uresničujejo v skladu z veljavnimi pravnimi normami in etičnimi standardi.
 • IT strokovnjaki igrajo pomembno vlogo pri razvoju in vzdrževanju informacijske tehnologije ter elektronskih storitev ZPIZ-a. Njihovo delo omogoča zavarovancem lažje upravljanje s svojimi pravicami in obveznostmi, kar prispeva k večji preglednosti in dostopnosti sistema.
 • Statistiki in analitiki obdelujejo podatke, ki so temelj za načrtovanje in izvajanje izboljšav sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Njihova analiza pomaga pri oblikovanju politik, ki zagotavljajo dolgoročno vzdržnost in pravičnost sistema za vse generacije.
 • Administrativno in podporno osebje zagotavlja, da vsakdanje operacije zavoda tečejo nemoteno. So prva kontaktna točka za zavarovance in igrajo ključno vlogo pri vzdrževanju pozitivnih odnosov z javnostjo ter učinkoviti komunikaciji med zavodom in njegovimi uporabniki.

 

Kadrovska struktura ZPIZ-a odseva potrebo po multidisciplinarnem pristopu k upravljanju in izvajanju storitev pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zavod se zaveda pomena svojih zaposlenih za uspešno izpolnjevanje svoje misije in zato redno objavlja prosta delovna mesta ter nudi možnosti za strokovni razvoj in karierno napredovanje znotraj institucije, s čimer spodbuja zaposlene k nadaljnjemu izobraževanju in profesionalni rasti.

 

ZPIZ prosta delovna mesta

 

Na spletni strani ZPIZ so razpisana različna prosta delovna mesta, ki se nanašajo na različne sektorje, vključno s službo za izvedenstvo in sektorjem informacijskih tehnologij. Potrebne kompetence se razlikujejo glede na specifično delovno mesto, običajno pa vključujejo ustrezno izobrazbo, specifična strokovna znanja ter delovne izkušnje na relevantnih področjih.

 

Med drugim ponujajo prosto delovno mesto za zdravnika izvedenca I v službi za izvedenstvo I. Stopnje. Med ključne zahteve za kandidate za to delovno mesto spada:

 

 • Specializacija: Kandidati morajo imeti specializacijo iz medicine dela, prometa in športa ali druge ustrezne specializacije. To pomeni, da je potrebno poglobljeno poznavanje specifičnih področij medicine, ki so ključna za ocenjevanje delovnih zmožnosti in zdravstvenega stanja posameznikov.
 • Delovne izkušnje: Zahtevanih je najmanj dve leti delovnih izkušenj v specialistični dejavnosti. To zagotavlja, da ima kandidat praktične izkušnje in je sposoben samostojno opravljati naloge ocenjevanja in svetovanja.
 • Licenca: Potrebna je veljavna licenca zdravniške zbornice, kar je dokaz strokovne usposobljenosti in etičnih standardov, ki jih mora izvajalec zdravstvenih storitev izpolnjevati.
 • Računalniška pismenost: Znanje Microsoft Office je osnovno orodje za delo, ki omogoča učinkovito upravljanje z dokumentacijo, analizo podatkov in pripravo poročil.
 • Jezikovne sposobnosti: Aktivno znanje slovenskega jezika in sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku sta ključna za komunikacijo s strankami in mednarodno sodelovanje.

 

Kandidati, ki izpolnjujejo navedene pogoje, so vabljeni, da svoje prijave pošljejo po predpisanih postopkih, kot so navedeni v razpisnih pogojih na uradni spletni strani ZPIZ.

 

Kako se prijaviti na prosto delovno mesto na ZPIZU?

 

Pri iskanju zaposlitve je ključnega pomena, da potencialni kandidati natančno upoštevajo navodila in zahteve delodajalca pri prijavi na razpisano delovno mesto. Za uspešno prijavo je potrebno najprej pripraviti in zbrati vse potrebne dokumente. To vključuje kratek, a vsebinsko bogat življenjepis, ki naj odraža kandidatove delovne izkušnje, formalno izobrazbo ter dodatna znanja in veščine, ki so relevantna za delovno mesto.

 

Poleg tega je treba priložiti dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje formalnih pogojev za delovno mesto, kot so kopije licenc, diploma, izpisek obdobij zavarovanj in dokazila o preteklih delovnih izkušnjah.

 

Nadalje je potrebno obiskati spletno stran Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kjer je na voljo obrazec za prijavo. Ta obrazec je treba skrbno izpolniti z vsemi potrebnimi informacijami, ki odražajo kandidatovo primernost in motivacijo za delovno mesto.

 

ZPIZ prosta delovna mesta - Najdite svojo priložnost pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

 

Po temeljiti pripravi in preverjanju vseh dokumentov in izpolnjenega obrazca za prijavo, kandidat odda svojo prijavo v skladu z navodili, ki jih najde na spletni strani ZPIZ-a. To lahko vključuje elektronsko oddajo ali pošiljanje dokumentacije po pošti.

 

Pred oddajo prijave je priporočljivo preveriti podrobnosti o podjetju in pristnost delovnega mesta. Za to lahko uporabite spletno stran "Preveri Podjetje", ki vam omogoča vpogled v zanesljivost in ugled delodajalca.

 

V primeru, da je kandidat izbran, ga čaka sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, ki se začne s šestmesečnim poskusnim obdobjem. To obdobje omogoča tako delodajalcu kot kandidatu, da ugotovita, ali je delovno mesto ustrezno za obe strani.

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri