SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PORTALA PREVERI PODJETJE


1. O SPLOŠNIH POGOJIH

Spletno stran https://preveri-podjetje.si/  (v nadaljevanju: Portal) upravlja Umetniško ustvarjanje Janez Kljun s.p. .

Splošni pogoji poslovanja urejajo pogoje sodelovanja med Portalom in uporabnikom spletne strani Preveri podjetje.

Vsak uporabnik z uporabo spletne strani Preveri podjetje izrecno soglaša s Splošnimi pogoji poslovanja in Politiko zasebnosti in se zavezuje, da bo le-te spoštoval.

Portal Preveri podjetje si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega opozorila, uporabnik pa se zavezuje, da bo redoma pregledoval vsebino splošnih pogojev.

V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo Portala.

 

2. DEFINICIJA POJMOV

Spletna stran Preveri podjetje: Spletna stran je dostopna na domeni www.preveri-podjetje.si, na kateri lahko uporabniki spletne strani popolnoma anonimno izpolnijo vprašalnik, ki se nanaša na zaposlitveno izkušnjo pri določnemu pravnem subjektu na trgu.

Skrbnik: Lastnik in upravljalec spletne strani Preveri podjetje je Umetniško ustvarjanje Janez Kljun s.p..

Podjetje oz. poslovni subjekt: Pravna ali fizična oseba s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravlja registrirano dejavnost in je kot poslovni subjekti vpisana v Poslovni register Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Osnovni podatki poslovnega subjekta: Med osnovne podatke poslovnega subjekta sodijo matična številka, pravnoorganizacijska oblika, naslov in regija. Objavljeni podatki poslovnega subjekta so pridobljeni iz javno dostopnih evidenc: https://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Splosno.

Uporabnik: Vsak obiskovalec spletne strani, ki prebira vsebino spletne strani ali aktivno sodeluje pri njenem ustvarjanju na način, da glede določenega poslovnega subjekta izpolni vprašalnik in odda svoj komentar.

Komentar: Javno objavljeni komentarji na portalu predstavljajo mnenja in stališča uporabnikov Portala o določenem pravnem subjektu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj ali stališč skrbnika oz. Portala.

Ocena zaposlitve: Pri vsakem pravnem subjektu se na podlagi odgovora na vprašanje »Kako ocenjujete zaposlitev?« z rumeno obarvajo zvezdice in so prikazane pod imenom firme pravnega subjekta.

Prijava na novice: Uporabnik lahko v okno »Prijava na novice« vpiše svoj e-naslov in se tako prijavi na prejemanje novic Portala.

Plača: V navedeni rubriki je navedeno število oddanih komentarjev uporabnikov na vprašanje »Višina mesečne neto plače«.

Statistika: V tej rubriki so objavljeni grafi, ki prikazujejo  statistično stanje vseh odgovorov uporabnikov na zastavljena vprašanja.

 

3. PRAVILA UPORABE PORTALA

Uporabnik se zavezuje, da bo pri izpolnjevanju vprašalnika resnicoljuben in ne bo podajal lažnih ali izkrivljenih odgovorov.

Uporabnik se zavezuje, da pri izpolnjevanju vprašalnika ne bo uporabljal besed ali besednih zvez ali objavljal vsebin, ki bi bile žaljive, škodovale časti ali dobremu imenu ali ki bi pozivale h kakršnikoli obliki sovraštva, nestrpnosti, neenakopravnosti, ali bi predstavljale elemente civilnega delikta ali delikta kazenskopravne ali prekškovne narave.

Uporabnik se zavezuje, da  bo Portal uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo pridobival, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema ali škodoval delovnemu procesu Portala.  

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ima Skrbnik izrecno pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, za katere meni, da so neprimerne in v nasprotju z s pravili Portala.

V primeru, če uporabnik na Portalu opazi neprimerno vsebino, v nasprotju s temi splošnimi pogoji, je dolžan to sporočiti Skrbniku.

Uporabniki vse informacije dostopne na Portalu uporabljajo na lastno odgovornost.

 

4. PRAVICE SKRBNIKA 

Skrbnik v primeru njemu znanih kršitev splošnih pogojev uporabe, izpolnjenega vprašalnika ne objavi in uporabnika lahko blokira.

Skrbnik za resničnost objavljenih odgovorov na vprašalnik ne odgovarja, saj uporabnik sam, s sprejemom teh splošnih pogojev jamči za resničnost in verodostojnost odgovorov na zastavljena vprašanja, ki so nato javno objavljena na Portalu in so javno dostopna. 

Skrbnik skuša zagotavljati ažurnost in točnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov na spletni strani, kakor tudi ne za morebitno škodo, ki bi pravnim ali fizičnim osebam nastala zaradi uporabe objavljenih informacij. Skrbnik si pridržuje pravico do spreminjanja in odstranitve vsebin brez predhodne najave.

Skrbnik nima nobenih pravic ali dolžnosti sodelovanja pri nastanku morebitnega spora med uporabnikom in pravnim subjektom.  

 

5. STORITEV

Portal uporabnikom portala nudi brezplačne informacije o delovnih izkušnjah delavcev pri pravnih subjektih in s tem uporabnikom omogoča informiranost o potencialnem delodajalcu.

Portal nudi vpogled v zaposlitveno prakso podjetja, oceno delovnega okolja, možnost kariernega napredovanja, plačilno disciplino delodajalca in ponuja odgovore na ostala pomembna vprašanja, ki se nanašajo na zaposlitveno izkušnjo delavcev v podjetju.

Portal omogoča oddajo in prebiranje brezplačnih in anonimnih mnenj uporabnikov.

Mnenja v obliki »komentarjev« se nanašajo na zaposlitveno izkušnjo uporabnika pri določenem pravnem subjektu. 

Komentarji uporabnikov predstavljajo odgovore na točno določena vprašanja, ki se nanašajo za zaposlitveno izkušnjo pri določenem pravnem subjektu.

Za oddajo in prebiranje že oddanih komentarjev (odgovorov na zastavljena vprašanja) za določen pravni subjekt, registracija ali prijava na portal ni potrebna.

Uporaba Portala je brezplačna in anonimna.

Skrbnik spletne strani pred objavo posameznega odgovora na vprašalnik, le-tega v roku 3 dni po popolni izpolnitvi, pregleda. Skrbnik pri pregledu izpolnjenih odgovorov pazi samo, da odgovori na vprašanja na prvi pogled ne predstavljajo žaljive vsebine oz. vsebine, ki bi lahko škodovale časti ali dobremu imenu ali ki bi pozivale h kakršnikoli obliki sovraštva, nestrpnosti, neenakopravnosti, ali bi predstavljale elemente civilnega delikta ali delikta kazenskopravne ali prekškovne narave. Negativni komentar, ki je namenjen pravnemu subjektu, ne pomeni, da je le-ta žaljiv ali kot tak škodi dobremu imenu pravnemu subjektu.

 

6. AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsebine na spletni strani portala so v lasti Portala, razen vsebine oz. gradiva (fotografije, grafike, logotipi...) posameznega pravnega subjekta, ki so objavljene na spletu in je pri posamezni fotografiji tudi dostop do spletnega mesta pravnega subjekta.

Kopiranje, spreminjanje in drugo izkoriščanje gradiva za komercialne namene ni dovoljeno brez izrecne pridobitve dovoljenja skrbnika in nosilca intelektualne lastnine. Skrbnik za morebitno razpolaganje tretjih oseb z gradivi ponudnika ni odgovoren.

 

7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

Portal zasebnost uporabnikov in ponudnikov varuje skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Portal podatke hrani in obdeluje po potrebi, in sicer v skladu s pravnimi predpisi o rokih za vodenje evidenc in hranjenje podatkov.  

Portal se zavezuje k uporabi samo za namene, za katere so mu bili posredovani in v takšnem obsegu, da je portalu omogočena izvedba storitev. 

Portal skrbi za uporabo ustreznih ukrepov za zaščito oz. varstvo osebnih podatkov. V primeru ogrožanja varstva osebnih podatkov je portal dolžan v 72 urah obvestiti pristojni organ in predložiti podrobno poročilo o dogodku, kot tudi obvestiti vse osebe, katerih podatki so ogroženi.

 

A) PRAVICE UPORABNIKOV/TRANSPARENTNOST

Splošno

Portal deluje transparentno za posameznike, na katere se obdelava podatkov nanaša. V skladu s svojimi obveznostmi je dostopen za komunikacijo in zagotavljanje informacij o dejavnostih obdelave podatkov.

V kolikor osebni podatki niso pridobljeni neposredno s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, skrbniku ni treba posredovati informacij v naslednjih primerih:

1. Oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, že ima te podatke.

2. Zagotovitev takih informacij ni mogoča ali zahteva nesorazmeren čas in sredstva, pod pogojem, da je izvajalec sprejel ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter legitimne interese osebe, na katero se podatki nanašajo, vključno z javnim razkritjem.

3. Pridobivanje in razkritje osebnih podatkov izrecno predpisuje zakonodaja EU ali države članice, ki zagotavljajo ustrezne ukrepe za zaščito interesov oseb, na katere se podatki nanašajo.

4. Se mora zaupnost osebnih podatkov ohranjati skladno s poklicno molčečnostjo, ki jo določajo predpisi EU ali države članice (npr. Odvetniška poklicna tajnost, zdravnik – pacient).

Pravica do pregleda

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico od skrbnika zahtevati informacije o hrambi in obdelavi njegovih podatkov ter vpogled  v le-te in informacije, ki se zagotovijo, ko se osebni podatki zbirajo/ne zbirajo neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo.

Skrbnik je na zahtevo zadevne osebe dolžan izdati kopijo podatkov, ki se nanašajo na to osebo. Kadar je ta zahteva v elektronski obliki, se informacije posredujejo v elektronski obliki. V kolikor je mogoče bo skrbnik osebi, na katero se podatki nanašajo, zagotovil oddaljeni dostop do zavarovanega sistema, ki omogoča neposreden dostop do podatkov.

Pravica do vpogleda ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih, vključno s poslovnimi skrivnostmi in pravicami intelektualne lastnine, zlasti na avtorske pravice, ki ščitijo programsko opremo (sistem, ki omogoča dostop).

Pravica do popravka

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati popravek nepravilnih podatkov. Ta pravica tudi pomeni, da ima ta oseba pravico do dopolnitve nepopolnih informacij tako, da poda dodatno izjavo.

Pravica do izbrisa podatkov

Pravica do izbrisa vam zagotavlja, da zahtevate izbris katerih koli osebnih podatkov. V primeru, da družba ne more dokazati nujnosti hrambe podatkov, jih mora na zahtevo izbrisati.

Omejitev pravice do izbrisa podatkov

Pravica do izbrisa podatkov ni neomejena. Vsak zahtevek je predmet ločene analize in na strani skrbnika je, da pooblaščena oseba za varstvo podatkov ugotovi, ali so zahtevki utemeljeni.

Pravica do prenosa

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico od skrbnika zahtevati osebne podatke, ki jih je posredovala, če:

1.            Obdelava temelji na privolitvi ali na podlagi sklenjene pogodbe
2.            Se obdelava opravi samodejno

Prenos podatkov je možen le, če je osnova obdelave soglasje ali pogodba.

Uresničevanje te pravice ne sme negativno vplivati na uresničevanje pravic in svoboščin drugih.

Da bi se skrbnik zavaroval pred osebami, ki to pravico zlorabljajo z namenom, da iščejo podatke z namenom zavajanja družbe, lahko skrbnik zahteva razumno odškodnino za takšno zahtevo osebnih podatkov (razen za prvo zahtevo, ki je brezplačna).

 

8. REŠEVANJE SPOROV

Portal in uporabnik si bosta prizadevala vsa vprašanja rešiti po mirni poti v izvensodnih postopkih, če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri